روز و شب (دومکانیزم)

پرده روز و شب دو مکانیزم یکی از انواع مدرن و هوشمند پرده هاست که ویژگی های زیر را دارد.
این پرده از دو لایه پارچه ای تشکیل شده است که یکی روشن و دیگری تیره است.
با کشیدن طناب های متصل به پرده، می توان لایه روشن یا تیره را به صورت جداگانه بالا کشید.

نمایش یک نتیجه

روز و شب (دومکانیزم)

پرده روز و شب دو مکانیزم یکی از انواع مدرن و هوشمند پرده هاست که ویژگی های زیر را دارد.
این پرده از دو لایه پارچه ای تشکیل شده است که یکی روشن و دیگری تیره است.
با کشیدن طناب های متصل به پرده، می توان لایه روشن یا تیره را به صورت جداگانه بالا کشید.