پرده شید

پرده شید یکی از انواع پرده های سنتی و زیبا محسوب می شود که ویژگی های خاصی دارد.
پرده شید از تارهای نازک و بلند ابریشم تشکیل شده است که به صورت عمودی کنار هم قرار گرفته و آویزان می شوند.
تارهای بلند و روان پرده شید، حرکت و نوسان زیبایی به آن می دهد.

Showing all 5 results

پرده شید

پرده شید یکی از انواع پرده های سنتی و زیبا محسوب می شود که ویژگی های خاصی دارد.
پرده شید از تارهای نازک و بلند ابریشم تشکیل شده است که به صورت عمودی کنار هم قرار گرفته و آویزان می شوند.
تارهای بلند و روان پرده شید، حرکت و نوسان زیبایی به آن می دهد.